Obres

Obra civil:
Vialitat, carreteres.
Urbanitzacions e infraestructures.
Moviments de terres.

 

Edificació residencial i industrial:
Vivendes (urbanitzacions, blocs, xalets...)
Edificació industrial
Oficines

 

Departament tècnic:
Estudis previs
Avantprojectes
Projectes